Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops en trainingen en overeenkomsten van Paard & Trainingen, handelend onder de handelsnaam Gies Consultancy, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel ’s-Gravenhage met inschrijfnummer 28098701 (hierna te noemen: “ Paard & Trainingen”). De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan wel inkoopvoorwaarden zijn hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De namen Paard & Trainingen, Paardentrainingen, Horse Resource Management, Mennen & Managen, EQ Company, HRM Academy is merkeigendom van Gies Consultancy. Algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.

2. Financiële voorwaarden
Paard & Trainingen is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht / training tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van deze voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden. 3. Algemeen a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Paard & Trainingen. b) Op alle betrekkingen tussen Paard & Trainingen en de opdrachtgevers/ klanten is het Nederlandse recht van toepassing. c) Alle aanbiedingen van Paard & Trainingen zijn vrijblijvend, tot op het moment dat er een deelnamebevestiging dan wel opdrachtbevestiging is gedaan.

4. BTW
Conform de belastingvoorschriften wordt 21 % BTW gefactureerd voor advieswerkzaamheden, trainingen en coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, management, organisatie en communicatie ontwikkelingen. Indien het BTW-tarief wijzigt zal Paard & Trainingen het gewijzigde tarief factureren.

5. Betalingsvoorwaarden
a) Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij Paard & Trainingen binnen te zijn, tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeld of vooraf schriftelijk overeengekomen. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever of klant niet van de aangegane verplichtingen.
b) Indien de opdrachtgever/ klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de vervaldag is Paard & Trainingen gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
c) De opdrachtgever/ klant is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Paard & Trainingen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-.
d) In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Paard & Trainingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Annulering
a) Bij annulering of uitstel van de opdracht/ training, eerder dan 45 dagen vóór aanvangsdatum van de eerste trainingsdag, is € 50,00 als voorbereidingskosten verschuldigd door de klant/opdrachtgever.
b) Bij annulering of uitstel van de opdracht/ training van de 45e tot en met de 15e dag voor aanvangsdatum van de eerste trainingsdag: 50% van de te betalen factuur door de klant/ opdrachtgever.
c) Bij annulering of uitstel van de opdracht/ training, tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste trainingsdag: is 100% van de totale investering verschuldigd door de klant/ opdrachtgever.
d) Bij het afzeggen of uitstellen van een coachingssessie binnen 48 uur vóór de afspraak wordt 100% van de te betalen factuur berekend. Afspraken dienen telefonisch afgezegd worden.
e) Indien de trainer/ coach zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de training/ coaching, maar door de opdrachtgever/klant niet in staat wordt gesteld de training of coaching uit te voeren, wordt 100% van de te betalen factuur berekend.
f) Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever/ klant hierover geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
g) Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven.
h) De dag waarop de schriftelijke annulering bij Paard & Trainingen is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.
i) Opdrachtgever heeft het recht om een opdracht voor een training, coaching of advies schriftelijk te verplaatsen (dit recht geldt uiteraard niet voor individuele klanten bij open-inschrijvingstrainingen). Bij verplaatsing is slechts sprake wanneer de training binnen 3 maanden na de oorspronkelijke eerste dag van uitvoering opnieuw aanvangt. Anders is er sprake van annulering. Bij verplaatsing wordt 25 % van de totale investering in rekening gebracht evenals verblijfskosten voor zo ver die niet meer geannuleerd kunnen worden.
j) Paard & Trainingen heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel een door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren.

7. Correctie van de tarieven
Bij langlopende trajecten kunnen de tarieven per 1 juli en 1 januari worden aangepast aan de algemene trend.

8. Verblijfskosten
De door deelnemers en trainers dan wel begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enzovoorts komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd.

9. Afwijkende afspraken
Alle schriftelijk vastgelegde afspraken die afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.

10. Auteursrecht en eigendomsrecht trainingsmateriaal
Het materiaal verkregen van Paard & Trainingen, EQ Company en/of Larissa Gies, mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Paard & Trainingen. Het is niet toegestaan het trainingsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf. Foto en film materiaal, (schriftelijke) reflectie en referenties kunnen worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op de website en in brochure materiaal. Paard & Trainingen behoudt zich het recht om de naam en het logo van de participerende organisatie te gebruiken voor referentiedoeleinden.

11. Geheimhouding
a) Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Paard & Trainingen en de opdrachtgevers/ klanten voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
b) Conform de gedragsregels rapporteert Paard & Trainingen niet over individuele prestaties van deelnemers. De wetenschap dat men beoordeeld wordt werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van de training. Juist als deelnemers hun kwetsbare kanten tonen, is het mogelijk aan verbetering en verdieping te werken.
c) Alle trainers, coaches en adviseurs in dienst van Paard & Trainingen hebben zich tot deze geheimhouding verplicht.

12. Trainingen en Coaching Definities
a) Onder “open” trainingen worden trainingen verstaan, waarbij deelname open staat voor medewerkers van verschillende bedrijven.
b) Opdrachtgever/ klant: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door Paard & Trainingen laat adviseren en/of laat begeleiden en/of andere activiteiten laat uitvoeren.
c) Opdracht: de afspraken tussen Paard & Trainingen en de opdrachtgever/ klant.
d) Inschrijfformulier: op het inschrijfformulier wordt minimaal vastgelegd: – naam van de opdrachtgever/ klant; – omschrijving van de door Paard & Trainingen uit te voeren werkzaamheden; – data van uitvoering van de werkzaamheden; – de overeengekomen tarieven en de betalingscondities.

13. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst geldt vanaf het moment dat het door de opdrachtgever/ klant ingevulde, en ondertekende inschrijfformulier of opdrachtbevestiging door Paard & Trainingen is ontvangen.

14. Ter beschikkingstelling
a) Opdrachtgever/ klant is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Paard & Trainingen nodig heeft voor het correct en optimaal uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
b) Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Paard & Trainingen zijn verstrekt, heeft Paard & Trainingen het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
c) Op verzoek van de opdrachtgever/ klant worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.
d) Opdrachtgever/ klant verschaft op de in company training en coaching locaties een werkruimte met alle benodigde faciliteiten voor de uitvoering van de opdracht. Kosten voor deze faciliteiten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

15. Uitvoering van de opdracht
a) Paard & Trainingen bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt. b) Indien opdrachtgever of klant derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van Paard & Trainingen.
c) Paard & Trainingen mag te allen tijde derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.
d) Voor de trainingen selecteert Paard & Trainingen in overleg met de opdrachtgever geschikte locaties.
e) De kosten van de locatie voor trainingen (huur manege, paarden, materialen, zaalhuur en collectief gebruikte consumpties tijdens de training) zijn voor rekening van de opdrachtgever. Coaching wordt zowel in onze praktijkruimte als op locatie bij de opdrachtgever/ klant gegeven. In het eerste geval brengt Paard & Trainingen geen extra kosten in rekening dan het normaal gehanteerde tarief. In het tweede geval verplicht de opdrachtgever zich een ruimte ter beschikking te stellen die geschikt is voor open en vertrouwelijke gesprekken tussen coach en cliënt/ trainer en deelnemers.

16. Vervanging
a) Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen). Aan vervanging zijn in het algemeen geen kosten verbonden.
b) Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever of klant Paard & Trainingen hierover zo snel mogelijk schriftelijk te informeren.
c) Paard & Trainingen heeft het onbeperkte recht uitvoerende trainer(s) te vervangen.

17. Tarieven
De tarieven, alsmede de betalingscondities, worden op het programmaoverzicht bevestigd.

18. Duur en financiële afspraken van meerdaagse opdrachten
a) Een werkdag omvat acht werkuren. Een dagdeel omvat vier werkuren.
b) De coach, trainer of adviseur van Paard & Trainingen is gerechtigd om in overleg met de opdrachtgever een nader te bepalen aantal dagen vrij te nemen gedurende de duur van deze overeenkomst, tot een maximum van zes kalenderweken per jaar.
c) Het tarief is afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht. Tenzij anders vermeld is het tarief exclusief reis- en verblijfkosten.

19. Afsluiting van de opdrachten
a) Zodra de betaaltermijn van de eindafrekening is verlopen, en de opdrachtgever geen inhoudelijk bezwaar over de uitvoering van de opdracht heeft gegeven, wordt de opdracht als ‘goedgekeurd’ beschouwd en daarmee is de opdracht officieel afgesloten.

20. Aansprakelijkheid
a) Deelname aan de workshop/trainingen geschiedt op eigen risico. Paard & Trainingen is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van, enig opgedaan letsel en/of schade tijdens de deelname aan coaching, workshop of training.
b) De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door de Opdrachtgever verschuldigde deelnameprijs.
c) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Paard & Trainingen voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
d) Indien de opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na het ontdekken van eventuele letsel schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt komen alle rechten te vervallen.
e). Paard & Trainingen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gederfde winst.

21. Kwaliteit Paard & Trainingen doet er alles aan een goede kwaliteit van de deelnemer(s) te waarborgen. Mocht de Opdrachtgever desondanks klachten hebben over de kwaliteit van de deelname dan kan de Opdrachtgever zich schriftelijk wenden tot de directie van Paard & Trainingen.

© 2013- Paard & Trainingen – telefoon: + 31(0) 65 589 54 94 – – Gies Consultancy – Noordeinde 79A – 2445 XC Aarlanderveen – Postbank 9677082 – KvK. 28098701 – BTW nr. 183417343B01 www.paardentrainingen.nl – info@paardentrainingen.nl